راهنمای مراجعین
شرايط عمومي تعرفه‌هاي برق
  

1- بهاي برق مصرفي آن دسته از مشترگيني كه مايل به استفاده از برق بدون پرداخت هزينه انشعاب مي باشند با ضريب 1.2 نسبت به تعرفه مربوطه محاسبه و دريافت مي‌شود(تعرفه آزاد). مدت زمان استفاده از اين تعرفه به درخواست متقاضي و تاييد شركت تعيين مي‌گردد.

2-  ميانگين ساعات اوج بار 4 ساعت و ساعات كم باري 8 ساعت است، ليكن مجموع ساعات اوج‌بار در سال از 1460 تجاوز نمي‌نمايد. تشخيص ساعات مزبور در مورد مشتركين نهايي با شركتهاي برق و در بازار برق به عهده شركت مديريت شبكه برق ايران مي‌باشد.

3-در مورد مشتركيني كه لوازم اندازه‌گيري دو زمانه دارند (بجز مشتركين خانگي و مشتركين 30 كيلووات و كمتر ساير‌مصارف)، مصارف ساعات اوج‌بار با ضريب 6/0 نسبت به نرخهاي ساعات اوج‌بار و مصارف سايرساعات بانرخ ساعات ميان‌باري محاسبه مي‌گردد.

4- قدرت مورد محاسبه در بهاي قدرت (ديماند) قدرت قرائت‌شده است، مگر آن كه قدرت قرائت‌شده از 90 درصد قدرت قراردادي كمتر باشد كه در اين صورت 90 درصد قدرت قراردادي مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. به اين ترتيب حداقل مبلغ صورتحساب مشتركين با قدرت بيش از 30 كيلووات معادل حاصل‌ضرب 90 درصد قدرت قراردادي آنها در بهاي هركيلووات قدرت مي‌باشد.

 5- شركت موظف است تا درصورت تجاوز قدرت قرائت شده از قدرت قراردادي، براي يك دوره اخطار كتبي داده و در صورت استمرار در تجاوز از قدرت، شركت مي‌تواند در صورت ضرورت نسبت به قطع برق اقدام و يا بهاي مصارف مازاد (به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) و قدرت مازاد (مابه‌التفاوت قدرت قرائت ‌شده و قراردادي) كليه مشتركين (به استثناي مشتركين مصارف توليد (صنعت و معدن) و مشتركين كد تعرفه (3الف)) را با ضريب 2 نسبت به تعرفه مربوطه حسب مورد محاسبه و دريافت دارد. در صورت تجاوز از قدرت مشتركين مصارف توليد (صنعت و معدن) بهاي برق تا 10 درصد قدرت مازاد با ضريب 1.5 و مازاد بر 10 درصد با ضريب 2 محاسبه و دريافت مي شود. مشتركين كد تعرفه (3-الف) ملزم به رعايت قدرت و انرژي مندرج در پروانه بهره برداري معتبر مي باشند. در صورت تجاوز از قدرت و مصرف مجاز، مصارف مازاد ( با توجه به مصرف مجاز مندرج در پروانه بهره برداري و در صورت عدم درج مصرف مجاز در پروانه بهره برداري به نسبت قدرت مازاد به قدرت قرائت شده) با ضريب 2 و قدرت مازاد( مابه التفاوت قدرت قرائت شده و قدرت مجاز) بر اساس بهاي قدرت در كد تعرفه(3-ب) محاسبه و دريافت خواهد شد.

6-شركت موظف است در صورت انقضاي اعتبار پروانه‌هاي ارائه شده بهاي برق مصرفي اين دسته از مشتركين را با اعمال ضريب 1.2 نسبت به تعرفه‌ مربوطه حسب مورد محاسبه و دريافت دارد.

7- بهاي برق كه در برخي موارد قيمت يا نرخ برق يا مشابه آن نيز ناميده مي‌شود، شامل مؤلفه‌هايي نظير بهاي انرژي (اعم از ميان‌باري، اوج‌بار و كم‌باري)، بهاي قدرت، بهاي انرژي راكتيو و پيك فصل، رقم ثابت ماهانه و روشنايي معابر مي‌باشد كه باتوجه به مشخصات انشعاب و مشترك (ميزان ولتاژ، قدرت و نوع فعاليت) تعيين و از مشتركين دريافت مي‌شود. به منظور تعديل ضريب قدرت براي مشتركين غيرخانگي با قدرت

8-به منظور تعديل ضريب قدرت براي مشتركين غيرخانگي با قدرت بيش از 30 كيلووات، در صورتي كه متوسط ضريب قدرت هر دوره قرائت كمتر از 90 درصد باشد، بهاي برق (قبل از محاسبه عوارض) با توجه به روابط زير تعديل و محاسبه خواهد شد:

   5/0 ( 2 (مصرف راكتيو) + 2( مصرف اكتيو))/ مصرف اكتيو= ضريب قدرت              1- (ضريب قدرت/90%) = ضريب زيان

درمواردي كه قدرت قرائت شده از 90 درصد قدرت قراردادي كمتر باشد، بهاي انرژي راكتيو (ناشي از بدي كيفيت مصرف) به ازاي هر كيلووار ساعت حداكثر معادل 713 ريال خواهد بود. 

9- در صورتي كه تعديل بهاي برق ناشي از پيش پرداخت صورتحساب يا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفين گرفته باشد، محاسبه بهاي برق با توجه به نرخ تورم منتشره بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس ضرايب زير صورت مي گيرد:

ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه مايل به پيش‌پرداخت مي‌باشند:                                     

[3800/ (تعداد روزهاي بين پيش‌پرداخت تا تاريخ صدور صورتحساب +3800)]

ضريب مورد عمل در مورد مشتركيني كه پس از اتمام مهلت، پرداخت مي‌‌نمايند:                                     

[(1+ تعداد روزهاي فاصله بين آخرين مهلت تا تاريخ پرداخت) / 3800))]                                         

 10- بهاي انرژي، بهاي قدرت(ديماند) براساس ماههاي 30 روزه طراحي گرديده است، لذا مقادير آنها در هر ماه با توجه به تعداد روزهاي ماه تعديل مي‌شود.

11-  قانون ماليات برارزش افزوده قابل اجرا از 1/7/87 جايگزين عوارض موضوع قانون تجميع عوارض (ابلاغ شده با شماره 29331 مورخ 2/11/81)  خواهد شد.

12- شركتهاي برق مكلفند در خصوص ميزان مصارف خارج از الگو و افزايش قيمت براي آن دسته از مشتركيني كه الگوي مصرف برق براي آنها تعيين شده به شيوه مناسب اطلاع رساني نمايند.

13- بهاي برق مصرفي مشتركين خانگي در مناطق فاقد شبكه گازرساني در استانهاي هرمزگان، بوشهر، خوزستان، و شهرهاي چابهار و كنارك براي سه ماهه دي، بهمن و اسفند با ضريب 0.6 نسبت به نرخ تعرفه خانگي محاسبه و دريافت خواهد شد.

 14- بهاي برق مصرفي مشتركين خانگي در شهرستانهاي آبادان، خرمشهر و اروند كنار با در نظر گرفتن الگوي مصرف بر اساس بند ب ماده 4 مصوبه شماره 64106/ت28854ه مورخ 18/12/82 هيات محترم وزيران در نظر گرفته خواهد شد.

 15- هرگاه به عللي از قبيل جلوگيري از افت فركانس يا ولتاژ و يا ممانعت از تجاوز بار خطوط و پستهاي برق از ميزان مجاز و در نتيجه حفظ پايايي، پايداري و يا جلوگيري از آسيب به تاسيسات، قدرت برخي از مشتركين با اعلام مركز كنترل شبكه به طور موقت محدود و يا قطع گردد، بهاي قدرت ايشان با استفاده از روابط زير متناسباً تعديل خواهد شد:

مجموع{حاصلضرب ميزان محدوديت قدرت در ساعات مربوط به آن ميزان محدوديت قدرت}درهر دوره

-1 = ضريب تعديل     بهاي قدرت

قدرت قراردادي اشتراك×تعداد روزهاي دوره×24

                                                                                        ضريب تعديل بهاي قدرت   ×    بهاي قدرت قراردادي   = بهاي قدرت تعديل شده

16-  مبلغ ثابت ماهانه يا آبونمان به شرح جدول زير محاسبه و دريافت مي گردد:

دسته بندي مشتركين

مبلغ آبونمان- ريال در ماه

كليه مشتركين با قدرت 30 كيلووات و بيشتر

99000

كليه مشتركين با قدرت كمتر از 30 كيلووات

11000

 

 
 ويرايش كننده : دفتر نظارت بر فروش انرژي و وصول مطالبات

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/07/23
تعداد بازدید:
5720
امتیازدهی
میانگین امتیازها:2 تعداد کل امتیازها:6
مشاهده نظرات ( 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به  شركت توزيع نيروي برق شيراز  مي باشد.
Powered by DorsaPortal